Általános szerződési feltételek

A bérbeadó bérbe adja a jelen szerződés túloldalán feltüntetett gépkocsit, az ugyanott megjelölt Bérlőnek, aki azt bérbe veszi az alábbi feltételek szerint:

1) A jelen szerződés alapadatait (felek, bérlet tárgya, bérleti díj, egyéb költségek, szerződés időpontja, a bérlet időtartama stb.) a túloldalon géppel és kézzel írott adatok képezik.

2) Amennyiben a Bérlő személygépkocsit bérel, azt személyszállításra használhatja. Az ettől eltérő használattal okozott károkért teljes felelősséggel tartozik: (pl.: gépkocsiban kutyát, macskát vagy egyéb állatot szállít). Bérlő nem használhatja a gépkocsit:

– bérfuvarozásra, áruszállításra, személy taxi szolgáltatáshoz, gépjármű oktatásra, utánfutó, lakókocsi, vagy egyéb dolog vontatásra .Amennyiben a Bérlő tehergépkocsit bérel, azt áruszállításra, és a forgalmi engedélyben megjelölt számú személy szállításra használhatja. Az ettől eltérő használattal okozott károkért (pl. állatszállítás) teljes feleléséggel tartozik.

– Bérlő nem használhatja a gépkocsit: – bérfuvarozásra, teher taxi szolgáltatáshoz, gépjármű oktatásra , utánfutó, lakókocsi, vagy egyéb dolog vontatásra ha az a szerződés túloldalán nincs engedélyezve. Továbbá a kölcsönzött gépkocsit ( akár személy akár

tehergépkocsiról legyen szó) a bérlő nem használhatja semmilyen versenyzésre, nem közlekedhet olyan útvonalon, ahol tömegdemonstráció, katasztrófa, zavargások, háború, vagy egyéb rendkívüli helyzet van. Nem vezetheti a gépkocsit : akinek nincs vezetői engedélye és legalább 1 éves vezetői gyakorlata, a 21 év alatti személy, alkohol drog vagy gyógyszer hatása alatt álló személy, aki nincs megnevezve a szerződés túloldalán.

3) Bérlő nem jogosult a gépkocsin semmilyen javítást, vagy szerelést végezni, amihez a bérbeadó nem járult hozzá.

4) Bérlő kötelezi magát, hogy a túloldalon megjelölt időpontban a gépkocsit Bérbeadónak visszaadja, Bérbeadó előzetesen Bérlő írásbeli (pl Fax) kérésére engedélyezheti a későbbi vissza hozatalt Amennyiben a Bérlő a megjelölt, vagy az engedélyezett időpontig a gépkocsit nem adja vissza a Bérbeadónak és a késedelemről értesítést nem ad, Bérbeadó a kocsit lopottnak tekinti és azonnal feljelentést tesz a rendőrségen a kocsi körözésére. Az ebből adódó minden költség és kár a Bérlőt terheli. Bérlő az 59 percet meghaladó késedelem idejére 200 %-os bérleti díjat köteles fizetni, amennyiben nem tett előzetes bejelentést a késés okáról. Ez esetben a díjszámítás alapja az adott kategóriára eső legmagasabb napidíj.

5) Bérbeadó kizárja a gépkocsi meghibásodásából eredő kárért való felelősségét. Bérlő meghibásodás esetén köteles Bérbeadót értesíteni s jogosult Bérbeadó költségére folytatni útját mindaddig, amíg a Bérbeadó részére cserekocsit nem biztosít. Bérlő által okozott meghibásodás bejelentésének elmulasztása esetén Bérbeadó nem viseli Bérlő költségeit.

6) Bérbeadó nem felel a gépkocsiban szállított személyek egészségében, testi épségében bekövetkezett károkért, valamint a gépkocsiban szállított tárgyakban bekövetkezett károkért, azok elvesztéséért, illetve a gépkocsi ellopása esetén elvesző tárgyakért. Bérbeadó felhívja a bérlő figyelmét, hogy a gépkocsiban értéktárgyat ne tartson, továbbá, hogy a kocsi lezárása előtt az utastérben láthatóan ne hagyjon értéktárgyakat, gk. forgalmi engedélyt stb.

7) Bérlő a gépkocsiban keletkezett kárról, vagy lopásról azonnal köteles Bérbeadót értesíteni. Bérlő köteles a felelősségbiztosítás érvényesítéséhez szükséges dokumentumokat a károkozótól beszerezni és Bérbeadónak átadni. Az értesítés elmaradásából, vagy a szükséges dokumentumok hiányából eredő károk Bérlőt terhelik. Amennyiben a Bérlő a károkozó úgy cascóval rendelkező gépkocsi esetén a Bérlő az önrész összegéig felel a károkért, és köteles a gépkocsi napi bérleti díját fizetni a helyreállítás időtartamára., továbbá totál kár esetén a bérlőt terheli a biztosító által levont egész éves biztosítási díj. Amennyiben a bérelt gépkocsi nem rendelkezik casco -val úgy a Bérlőt terheli a gépkocsi helyreállításának összes költsége, és a helyreállítás időtartamára napi bérleti díj megfizetése.

8) Bérbeadó kijelenti, hogy a gépkocsi minden hatósági engedéllyel és kötelező biztosítással rendelkezik.

9) Bérlő teljes felelősséggel tartozik és köteles megfizetni az alábbi károkat:

a, a biztosítási önrész alatti károk, ha azt a Bérlőn kívüli károkozó, vagy a károkozó felelősség biztosítása nem téríti meg.

b, a gumiban, keréktárcsában, üvegekben és az utastérben keletkezett károk, valamint a küszöb vonala alatti sérülések javítási költsége.

c, amennyiben a díjszabás szerinti napi kárátalányt Bérlő a bérleti idő teljes tartamára nem fizette meg, a biztosítási önrész feletti károk 20%- a, ha azt a bérlőn kívüli károkozó felelősség biztosítása nem téríti meg.

d, bármilyen közlekedési szabálysértéssel, közlekedési vagy más bűncselekménnyel okozott kár vagy bírság ( pl: gyorshajtás miatt ütközés, szabálytalan parkolás stb.)

e, rendeltetésellenes (2. pont)használattal okozott károk

f, bejelentés elmulasztása esetén Bérlőt terhelő károk

g, szándékosan okozott károk, ideértve a tartós (kíméletlen) gyorshajtás miatti károkat és a jogosulatlan szerelést és javítást is.

h, a bérelt gépkocsi főszerfalán lévő kijelzők figyelmen kívül hagyása miatt bekövetkezett károkat (pl. hűtővíz felforralása, olajszint csökkenése stb.).Ezen károkért való felelősség alól nem mentesít a napi kárátalány megfizetése.

10) Tehergépkocsi bérlés esetén Bérlő köteles vezetni a bérelt gépkocsihoz tartozó menetlevelet, ennek elmulasztása esetén minden felelősség és költség (pl. büntetés) Bérlőt terheli.

11) Hosszabb időtartamú bérlés esetén a Bérlő köteles saját költségén a Bérbeadó által meghatározott időpontban a gépkocsit az aktuális szervizmunkák elvégzésére a Bérbeadó telephelyére vissza vinni.

12) Ha a Bérbeadó a Bérbevevőnek a bérleti szerződésben meghatározott időpontban nem tudja rendelkezésre bocsátani a gépkocsit, a késedelem idejére eső bérleti díjjal azonos összegű kártérítést fizet. Amennyiben a késedelem meghaladja a 48 órát, elállhat a szerződéstől. Ebben az esetben a Bérbeadó köteles a teljes bérleti díjat visszafizetni.

13) Bérbeadó tájékoztatja a Bérlőt, a bérlemény nem a saját tulajdonát képezi, azt érvényes szerződéssel bérli. Bérbeadó büntetőjogi felelőssége tudatában kijelenti, és egyben szavatosságot vállal azért, hogy a gépjármű felett az érvényben lévő szerződések értelmében teljes körűen rendelkezni jogosult, azt további albérletbe adhatja

14) Bérbeadó szavatosságot vállal továbbá azért, hogy a bérlemény használatát harmadik személy, szerv vagy szervezet nem korlátozza, illetve nem akadályozza

15) Bérlő feltétlen és visszavonhatatlan hozzájárulását adja, hogy a késedelem és a károkozás miatti követelést Bérbeadó a letéti összegből, ennek hiány, vagy nem elegendő összege esetén a hitelkártyáról vagy bankszámlájáról azonnali beszedési megbízást adjon a bank felé, vagy a számla alapján azonnal készpénzben követelje és végrehajtást is igénybe vegyen követelése kielégítésére.

16) Bérlő beleegyezik, hogy adatait a Bérbeadó nyilvántartó szoftverében rögzítse. Bérbeadó kijelenti, hogy a rögzített adatokat kizárólag belső használatra tárolja, azokat harmadik félnek ki nem adja.

17) Bármilyen műszaki hiba vagy műszaki hibának vélt ( műszerfalon látható visszajelző lámpák jelzése) a bérlőt nem jogosítja fel arra, hogy az autót a bérbeadó költségére javíttassa vagy elszállítassa (kivéve előre egyeztetve telefonon). Az ebből adódó késésért és kiesésért a bérbeadó cég nem tud felelősséget vállalni. A bérbeadó cég este 8 és reggel8 között nem tart telefonos ügyeletet. Célszerű sms értesítést küldeni a bérbeadó cég telefonszámára, ezeket az értesítéseket reggel 8 és este 8között fogadja és kezeli a bérbeadó cég.

18) A Bérbeadó által jelzett maximum sebesség alkalmankénti átlépése ( kivéve előzés) a Bérbeadónak fizetendő 10 000 Ft-os büntetést vonja maga után.

19) Az eben a szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Magyar Polgári törvénykönyv szabályai az irányadóak. Vita esetén a felek megegyezésre törekszenek, ennek hiánya esetére kikötik a Szegedi Városi Bíróság kizárólagos illetékességét.

Felek kijelentik, hogy a szerződést és a díjszabás rendelkezéseit

elolvasás és értelmezés után mint akaratukkal mindenben

megegyezőt írtak alá.